Grand Prix Damer 2023/24

Grand Prix Damer 2023/24

select
Grand Prix Damer 2023/24 Grand Prix Damer 2023/24 Matches

Semifinaler

2024-01-20 - 15:30

Fyrishov

2024-01-20 - 15:30

2024-01-20 - 15:30

Hylte Halmstad VBK

3 - 1

Lunds VK


2024-01-20 - 15:30

3 - 1

Hylte Halmstad VBK

Lunds VK

2024-01-20 - 18:00

Fyrishov

2024-01-20 - 18:00

2024-01-20 - 18:00

Engelholms VS

0 - 3

Örebro VBS


2024-01-20 - 18:00

0 - 3

Engelholms VS

Örebro VBSPlac 3-4

2024-01-21 - 11:30

Fyrishov

2024-01-21 - 11:30

2024-01-21 - 11:30

Lunds VK

1 - 3

Engelholms VS


2024-01-21 - 11:30

1 - 3

Lunds VK

Engelholms VSFinal

2024-01-21 - 16:30

Fyrishov

2024-01-21 - 16:30

2024-01-21 - 16:30

Hylte Halmstad VBK

2 - 3

Örebro VBS


2024-01-21 - 16:30

2 - 3

Hylte Halmstad VBK

Örebro VBS